Αναζήτηση
0

Κατηγορίες ειδών πυροτεχνίας – Όρια ηλικίας

Τα είδη πυροτεχνίας ταξινομούνται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή τον σκοπό τους καθώς και τον βαθμό του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου θορύβου.

Η ταξινόμηση έχει ως εξής:

α) Πυροτεχνήματα:
i) κατηγορία F1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο και αμελητέο επίπεδο θορύβου και τα οποία προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που προορίζονται για χρήση εντός των κατοικιών.
ii) κατηγορία F2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο και χαμηλό επίπεδο θορύβου και προορίζονται για υπαίθρια χρήση σε σαφώς οριοθετημένες περιοχές.
iii) κατηγορία F3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο κίνδυνο, προορίζονται για εξωτερική χρήση σε μεγάλες υπαίθριες εκτάσεις, και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου.
iv) κατηγορία F4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, προορίζονται για χρήση μόνον από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις (κοινώς γνωστά ως «πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση») και το επίπεδο θορύβου τους δεν είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου.

β) Είδη πυροτεχνίας για το θέατρο:
i) κατηγορία Τ1: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που ενέχουν περιορισμένο κίνδυνο.
ii) κατηγορία Τ2: είδη πυροτεχνίας για χρήση επί σκηνής που προορίζονται για χρήση μόνον από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

γ) Άλλα είδη πυροτεχνίας:
i) κατηγορία P1: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο, που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο.
ii) κατηγορία P2: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων και των ειδών πυροτεχνίας για το θέατρο, που προορίζονται για χειρισμό ή χρήση μόνον από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.Όρια ηλικίας και άλλοι περιορισμοί

1. Τα είδη πυροτεχνίας δεν καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά σε πρόσωπα ηλικίας μικρότερης από τα κάτωθι όρια:

α) πυροτεχνήματα:
i) κατηγορία F1: 14 ετών υπό εποπτεία ενηλίκου.
ii) κατηγορία F2: 18 ετών.
iii) κατηγορία F3: 18 ετών.

β) είδη πυροτεχνίας για το θέατρο της κατηγορίας T1 και άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας P1: 18 ετών.


2. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς δεν καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά τα ακόλουθα είδη πυροτεχνίας, παρά μόνον σε άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις:

α) πυροτεχνήματα της κατηγορίας F4,

β) είδη πυροτεχνίας για το θέατρο της κατηγορίας Τ2 και άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας Ρ2.


ΚΥΑ 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3 
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση).